KVKK

SÜRÜCÜ TOPRAK MAHSÜLLERİ TİCARET VE GIDA SAN. TİC. A.Ş. | KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLANTMA METNİ


1. KONU
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri işlenmesi hakkında genel aydınlatma metnidir.
2. POLİTİKA
Sürücü A.Ş.’nin paydaşlarının kişisel verilerini korumasıyla alakalı genel aydınlatmanın yapılması.
3. SORUMLULUK
Sürücü Yönetim Sistemleri ve Kişisel Verileri Koruma Modeli’nde belirtilmiştir.
4. SÜRÜCÜ TOPRAK MAHSÜLLERİ TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. (“Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş.” ve “Şirket”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş., kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda anlatıldığı şekilde işlemekteyiz.
4.1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca (bazı yerlerde sadece ilgi kanunu, bazı yerlerde de hem ilgili Kanunun, hem ilgili mevzuatın ve hem de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarının hepsini birden ifade eder), veri sorumlusu sıfatıyla Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
4.2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Amacı Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
- Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. tarafından kişisel verileriniz otomatik veya manuel yöntemlerle sözlü ve yazılı olarak şirketimizin departmanları, şirketimize ait internet sitemizde yer alan iletişim formumuz, iş başvuru formumuz, müşteri ve hizmet satınaldığımız firmaların ticari muhasebe programımız olan LOGO’ya kayıtları açılırken kullandığımız tanıtım formumuz ile yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla 6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları kapsamında işlenmektedir;
- Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş.’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin departmanları tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
- Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş.’nin ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
- Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş.’nin insan kaynakları politikasının belirlenmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi;
- Şirketimizin ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen, iletişim, finansal – satış - pazarlama operasyonları, pazar araştırmaları ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın almalar için gerekli teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme işlemleri, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonlarının yönetilmesi;
- Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek ve tüzel kişilerle iletişim sağlanması;
- Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş.’nin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması;
- Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
- Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
- Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı, sairi sistemler ve güvenlik görevlileri tarafından sağlanması;
- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
- Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz manuel veya otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu durum oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin sağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek / tüzel kişilerin ticari faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki – teknik – ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.
4.3. Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği / Yurt Dışına Aktarım
Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK madde 8 ve madde 9 kapsamında, Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. tarafından şirketimizin ürün ve hizmetlerinden sizleri faydalandırabilmek ve hizmetlerimizi daha iyi bir şekilde yürütüp, geliştirebilmek amacıyla aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:
- Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş.’nin iş ortakları ve iştirakleri,
- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,
- Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve şirketler ile;
- Ürün ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere, aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve / veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.
Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;
- İlgili kişinin açık rızasının bulunması ve Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu (SRS-KVK-F-03) doldurması zorunludur,
- Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
- Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması, durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilen ülkeleri ilan edecektir.
4.4. Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4.5. Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:
- İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
- İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
- İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,
- İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
- Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
- Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.
4.6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi surucu.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş.’ne iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Sürücü Toprak Mahsülleri Ticaret ve Gıda A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK Hak Bildirgesi’nde tüm haklarınız açıklanmıştır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,